Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης

Η ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών αποτελεί νευραλγικό στοιχείο για την Ανοικτή Πρόσβαση. Τα αποθετήρια αποτελούν τον ευρύτερα γνωστό τύπο υποδομής. Πρόκειται στην ουσία για ψηφιακές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που παρέχουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα). Διακρίνονται σε θεματικά και ιδρυματικά. Μέσω των αποθετηρίων επιτυγχάνεται η συλλογή και αποθήκευση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού υλικού, η οργάνωση, η μακροχρόνια διαφύλαξη και πρόσβαση.
 
Η συγκέντρωση περιεχομένου σε ενιαίες υποδομές και  η διάθεσή του με όρους Ανοικτής Πρόσβασης αποτελεί κοινή πρακτική και στον τομέα των επιστημονικών εκδόσεων. Οι ερευνητικές εργασίες δημοσιεύονται και διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσα από εξειδικευμένες πλατφόρμες φιλοξενίας επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εκδοτών ν και της ερευνητικής κοινότητας.