Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Οι υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και βελτίωση τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότεροι φορείς υιοθετούν, εφαρμόζουν και προωθούν τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και συμμετέχοντας ενεργά σε ευρωπαϊκά, κυρίως, δίκτυα και έργα. Το OpenDOAR (το μητρώο αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης) περιλαμβάνει 34 αποθετήρια από την Ελλάδα. Η πλειοψηφία από αυτά είναι ιδρυματικά αποθετήρια, αποθετήρια δηλαδή των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ενώ το μητρώο περιλαμβάνει επίσης και ψηφιακές συλλογές.
 
Η αύξηση του αριθμού των αποθετηρίων συνδέεται με τη διαθεσιμότητα πόρων για την ανάπτυξή τους. Παρά την αριθμητική αύξηση, το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει κυρίως διδακτορικές διατριβές και πτυχιακές εργασίας και όχι έγκριτες δημοσιεύσεις, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα οφέλη της ανοικτής πρόσβασης.