Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση (ΕΚΤ)

Το ΕΚΤ υπήρξε ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που ήδη από το 2003 υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και έκτοτε υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της κίνησης για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access Movement), αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της για την κοινωνία.  Η Ανοικτή Πρόσβαση στο περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού αποτελεί άλλωστε κεντρική επιλογή που διατρέχει οριζόντια τις δράσεις του ΕΚΤ.
 
Το ΕΚΤ υποστηρίζει ενεργά τους ελληνικούς φορείς έρευνας καθώς και τους χρηματοδότες έρευνας στην υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Αξιοποιώντας τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα (PASTEUR4OA, RECODE, MedOAnet) για την προώθηση των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, το ΕΚΤ έχει διοργανώσει στη διάρκεια των τελευταίων ετών σειρά συνεδρίων, ημερίδων και κατ’ ιδίαν συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και χρηματοδοτών έρευνας με στόχο την υποστήριξή τους στην υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης.
 
Επιπρόσθετα, το ΕΚΤ έχει επεξεργαστεί πρότυπα πολιτικής τα οποία μπορούν  να υιοθετήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς.  Η προτεινόμενη πολιτική ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 για την πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής πληροφόρησης και το πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και τις υποχρεώσεις που θέτει στους ερευνητές για την παροχή ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και επιστημονικά δεδομένα.
 
Στον τομέα των ερευνητικών δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς (χρηματοδότες και φορείς έρευνας, διαχειριστές αποθετηρίων και εκδότες) μπορούν να συμβουλευθούν τις συστάσεις πολιτικής για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RECODE.