Πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το 2016 μόλις δύο ΑΕΙ είχαν υιοθετήσει πολιτικές ανοικτής πρόσβασης: το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός βιβλιοθηκών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων κάνουν εκτενή αναφορά στην ανοικτή πρόσβαση και στα οφέλη της για τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας, εντούτοις δεν έχουν ακόμα προβεί στην υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών. Η ανοικτή πρόσβαση έχει συζητηθεί και από την πλευρά των ερευνητικών κέντρων, ωστόσο μέχρι στιγμής κανένα δεν έχει υιοθετήσει πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα δεδομένα.
 
Οι δημόσιοι χρηματοδότες έρευνας δεν έχουν επίσης υιοθετήσει πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Ως πρώτο ωστόσο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί η ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 (με τη ΓΓΕΤ να έχει αναλάβει το ρόλο του programme operator για τον τομέα προτεραιότητας ακαδημαϊκή έρευνα). Η ΓΓΕΤ αναμένεται να συμπεριλάβει σε μελλοντικές της προκηρύξεις υποχρεώσεις ανάλογες με αυτές του Ορίζοντα για την παροχή ανοικτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις και τα επιστημονικά δεδομένα.
 
Το ΕΚΤ, μέσω της συμμετοχής του σε σειρά ευρωπαϊκών έργων για την ενίσχυση και την υποστήριξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης όπως το PASTEUR4OA, το RECODE και το MedOAnet υποστηρίζει τους φορείς και χρηματοδότες έρευνας στη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών μέσω της παροχής κατευθυντήριων γραμμών και υποδειγμάτων πολιτικής για την υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης.