Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα υιοθετείται και στην Ελλάδα από μια σειρά φορέων, ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται έντονα στην προώθηση της ανοικτής πρόσβασης μέσω της συμμετοχής και της ανάπτυξης σχετικών πρωτοβουλιών, υπηρεσιών και δράσεων. Η εξέταση των εξελίξεων σε επίπεδο πολιτικών και υποδομών αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της προσπάθειας που σχετίζεται με την υιοθέτηση του μοντέλου της Aνοικτής Πρόσβασης.