Ημερίδα για ζητήματα Ηθικής και Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020: υποχρεώσεις ερευνητών και σχετικές προκηρύξεις

Written by:

ethics_h2020_175

Ενημερωτική ημερίδα για τα Ζητήματα Ηθικής και Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020 διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Bασ. Σοφίας 127). Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στόχος της εκδήλωσης “Ζητήματα Ηθικής και Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020: Οι σχετικές προκηρύξεις και οι υποχρεώσεις των ερευνητών στα νέα προγράμματα” είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τον τομέα της Ηθικής και Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του προγράμματος “Επιστήμη στην Κοινωνία και Μαζί με την Κοινωνία” στον Ορίζοντα 2020, καθώς και στην ενημέρωση της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τις απαιτήσεις που εγείρει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 σχετικά με την Ηθική και την Ανοικτή Πρόσβαση προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτές.

Στην ημερίδα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσει το πρόγραμμα “Επιστήμη στην Κοινωνία και Μαζί με την Κοινωνία” και τις νέες προκηρύξεις της διετίας 2016-17, που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και μεθοδολογίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινωνικής συμμετοχής και αξιολόγησης των επιστημονικών επιλογών, καθώς και τη μέριμνα ότι οι ηθικές και οι κοινωνικές αξίες θα λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καινοτομίας. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα και τις δράσεις και υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα.

Εκπρόσωπος από το έργο ACTIBIO (FP7) θα παρουσιάσει σχετικά παραδείγματα από την υλοποίηση του έργου στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, ενώ Εκπρόσωπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει το κανονιστικό πλαίσιο για τα ηθικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα στον Ορίζοντα 2020.

Τέλος, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα ενημερώσει τους ερευνητές για τις σύγχρονες πρακτικές και πολιτικές και το νέο περιβάλλον για την Ανοικτή Επιστήμη που αναδύεται στην Ευρώπη και τις σχετικές υποχρεώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-11-27/index.html

 

November 24, 2015

PASTEUR4OA: 1o Περιφερειακό Σεμινάριο διαμορφωτών πολιτικής των χωρών της ΝΑ Ευρώπης

Written by:

PASTEUR4OA

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργάνωσε στις 3 Νοεμβρίου 2015 το πρώτο περιφερειακό σεμινάριο διαμορφωτών πολιτικής των χωρών της ΝΑ Ευρώπης σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης. Στο σεμινάριο μετείχαν 33 συνολικά διαμορφωτές πολιτικής από φορείς έρευνας (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) της περιοχής και πιο συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και τη Σερβία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή εξοικείωση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με την έννοια της Ανοικτής Πρόσβασης και τον περιορισμένο αριθμό των φορέων έρευνας που διαθέτουν σχετικές πολιτικές,  το σεμινάριο εστίασε στην εξοικείωση των διαμορφωτών πολιτικής με τις έννοιες της Ανοικτής Πρόσβασης και της Ανοικτής Επιστήμης, το ευρωπαϊκό πλαίσιο (με έμφαση στη Σύσταση της Επιτροπής του 2012 για την πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής πληροφόρησης και το πλαίσιο του Ορίζοντα 2020), καθώς και στην ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης.

Οι παρουσιάσεις των οργανισμών-κλειδιά για την Ανοικτή Πρόσβαση στη χώρα τους, καθώς και αυτές για τις προκλήσεις κατά την προσπάθεια υιοθέτησης-ενδυνάμωσης των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης και τις καλές πρακτικές από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και το πανεπιστήμιο του Minho, αποτέλεσαν τη βάση συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων και της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών, καθώς και της αναζήτησης κοινών λύσεων αναφορικά με την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στη ΝΑ Ευρώπη.

Η προσπάθεια υιοθέτησης-ενδυνάμωση των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη ΝΑ Ευρώπη θα συνεχιστεί μέσω της διοργάνωσης του δεύτερου περιφερειακού σεμιναρίου για διαμορφωτές πολιτικής που προέρχονται από χρηματοδότες έρευνας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την 1η Απριλίου 2016.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PASTEUR4OA το οποίο δίνει έμφαση στη διαβούλευση με διαμορφωτές πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξή τους στην υιοθέτηση ή/και ενδυνάμωση των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης και την ευθυγράμμισή τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσω μιας σειρά εθνικών και περιφερειακών δράσεων, αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του PASTEUR4OA.

November 11, 2015

Eνημερωτικές Δράσεις ΕΚΤ για τη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2015

Written by:

ΕΚΤ_OpenAccess2015_bannerΓια πέμπτη συνεχή χρονιά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει στη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης στη γνώση (19-25 Οκτωβρίου 2015). Με την πραγματοποίηση ταυτόχρονων και συντονισμένων δράσεων για την Ανοικτή Πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο, στόχος της Εβδομάδας είναι η ευρεία ενημέρωση και συμμετοχή της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις διαδικασίες Ανοικτής Πρόσβασης στον χώρο της δημοσίευσης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας.

Το ΕΚΤ, με ενεργό δράση για την προώθηση των πολιτικών και υποδομών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επικεντρώνει τις δράσεις της φετινής διοργάνωσης στο μέλλον της έρευνας στην Ελλάδα, δηλαδή στους νέους ερευνητές. Στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση των νέων ερευνητών για τις σύγχρονες πρακτικές και πολιτικές και το νέο περιβάλλον για την Ανοικτή Επιστήμη που αναδύεται στην Ευρώπη.

Σεμινάριο “Προετοιμάζοντας τους νέους ερευνητές για την Ανοικτή Επιστήμη”

Κεντρική εκδήλωση των δράσεων του ΕΚΤ για την Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2015, είναι το Σεμινάριο “Προετοιμάζοντας τους νέους ερευνητές για την Ανοικτή Επιστήμη” το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το εισαγωγικό αυτό σεμινάριο θα εστιάζει στην εκ βάθρων ενημέρωση των νέων ερευνητών για την Ανοικτή Επιστήμη, τις διαμορφούμενες πρακτικές, τις πολιτικές των ερευνητικών ιδρυμάτων και των χρηματοδοτών έρευνας. Θα καλύψει επίσης αναλυτικά θέματα όπως τις δημοσιεύσεις με ανοικτή πρόσβαση, την αυτοαρχειοθέτηση σε αποθετήρια, την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα και την διαχείρισή τους, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους. Θα παρουσιαστούν, ακόμη, σύντομα οι σχετικές υπηρεσίες του ΕΚΤ. Τέλος, μία στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, θα δώσει βήμα για ζωηρή συζήτηση που θα εστιάζει στην οπτική των ίδιων των ερευνητών για την ανοικτή πρόσβαση.

To Σεμινάριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live 

Παράλληλη δράση “Μαθε, ‘Ακου, Ρώτα”

Το σεμινάριο θα πλαισιώσει η δράση “Μάθε, Άκου, Ρώτα” που θα διεξαχθεί από 19 έως 23 Οκτωβρίου στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δήμαρος του ΕΚΤ:

α) Μάθε: Οι επισκέπτες και οι ερευνητές μπορούν να ενημερωθούν για την Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ), τα οφέλη, τις σχετικές υποδομές και τις δράσεις του ΕΚΤ, καθώς και πάνω σε ζητήματα εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, θα μπορούν να ξεναγηθούν διαδικτυακά σε sites Ανοικτής Πρόσβασης, στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (ώρες λειτουργίας: 08.30-20.00).

β) Άκου: Οι ερευνητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικές δεκαπεντάλεπτες παρουσιάσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, στις 11:00 και στις 14:00 καθημερινά θα πραγματοποιούνται 20 λεπτες ενημερωτικές συνεδρίες προς τους ερευνητές σχετικά με την αυτοαρχειοθέτηση σε ιδρυματικά αποθετήρια, όπως το αποθετήριο Ήλιος του ΕΙΕ.

γ) Ρώτα: Το προσωπικό του ΕΚΤ θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού, για να προσφέρει περαιτέρω πληροφόρηση και να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση.

Σημειώνεται ότι στον ισόγειο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου βρίσκονται η Βιβλιοθήκη και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ, λειτουργεί δωρεάν ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο WiFi που επιτρέπει την πρόσβαση των επισκεπτών στο Διαδίκτυο και στο περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ.

Σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση

Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.

Η Ανοικτή Πρόσβαση παρέχεται μέσω Ψηφιακών Αποθετηρίων και Επιστημονικών Περιοδικών. Τα Αποθετήρια (ιδρυματικά ή θεματικά) είναι υποδομές οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που περιλαμβάνουν επιστημονικά τεκμήρια (άρθρα, βιβλία, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ήχου και εικόνας κ.ά.). Τα Επιστημονικά Περιοδικά είναι και αυτά ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο και δημοσιεύουν άρθρα, ακολουθώντας διαδικασίες αξιολόγησης από κριτές.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται εδώ

October 16, 2015

PASTEUR4OA: Υποτηρικτικό υλικό για την Ανοικτή Πρόσβαση που απευθύνεται σε διαμορφωτές πολιτικής

Written by:

PASTEUR4OA

Το έργο PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαβούλευση με διαμορφωτές πολιτικής σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξή τους στην υιοθέτηση και/ή ενδυνάμωση των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας ευθυγράμμισης των εθνικών πολιτικών των φορέων και χρηματοδοτών έρευνας με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 για την πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής πληροφόρησης και το πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 για τη διασφάλιση της παροχής Ανοικτής Πρόσβασης στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής, το PASTEUR4OA επεξεργάστηκε υποστηρηκτικό υλικό μέσω του οποίου προσφέρει τεκμηριωμένη πληροφόρηση προς τους διαμορφωτές πολιτικής.

Το υποστηρηκτικό υλικό αναπτύχθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των οργανισμών-κλειδιά του έργου, των οργανισμών δηλαδή που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και, συνέπεια της εξειδικευσής τους σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, είναι σε θέση να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης. Η διαδικασία ανάπτυξης του υλικού έλαβε επίσης υπόψη την πρόοδο του έργου και τις ανάγκες που δημιουργεί η υλοποίησή του, σε συνδυασμό με την προσπάθεια κάλυψης υφιστάμενων αναγκών.

Συνολικά, το PASTEUR4OA ανέπτυξε μια εκτεταμένη γκάμα υποστηρικτικού υλικού που περιλαμβάνει briefing papers, οδηγούς πολιτικής, καταλόγους ελέγχου (checklists), μελέτες-περιπτώσεων, παρουσιάσεις, εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία. Το PASTEUR4OA προέβη επίσης σε απεικονίσεις δεδομένων (data visualizations) χρησιμοποιώντας στοιχεία από το ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandates and Policies). Οι απεικονίσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ιστοσελίδες, καθώς και σε παρουσιάσεις και λοιπά κείμενα.

Το PASTEUR4OA θα αναπτύξει πρόσθετο υλικό ανταποκρινόμενο στις προτάσεις και τις ανάγκες των διαμορφωτών πολιτικής και των οργανισμών-κλειδιά, όπως αυτές θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με αυτούς.

Το υποστηρηκτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των Περιφερειακών Σεμιναρίων (τα οποία θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Απριλίου 2016), των συναντήσεων με διαμορφωτές πολιτικής, καθώς και στο πλαίσιο δράσεων προώθησης του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του PASTEUR4OA.

October 14, 2015

Η Σλοβενία υιοθετεί μία «Εθνική Στρατηγική για την Ανοικτή Πρόσβαση»

Written by:

openaccess-150x150Η κυβέρνηση της Σλοβενίας στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 υιοθέτησε την Εθνική Στρατηγική για την Ανοικτή Πρόσβαση στις Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και τα Ερευνητικά Δεδομένα 2015-2020.

Η Εθνική Στρατηγική προσφέρει ένα καλό παράδειγμα πλήρους εναρμόνισης εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας με τις σχετικές απαιτήσεις του Ορίζοντα2020, την πιλοτική εφαρμογή για τα Ανοικτά Δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στις Συστάσεις της της Επιτροπής του Ιουλίου 2012 σχετικά με την πρόσβαση και την μακροχρόνια διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας.

Στην εθνική δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική, τα έργα OpenAIRE και PASTEUR4ΟΑ, του οποίου συντονιστής είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μαζί με την Ένωση Βιβλιοθηκών EIFL, κατέθεσαν μία κοινή υποβολή προσφέροντας ισχυρή υποστήριξη στη διαδικασία χάραξης της Στρατηγικής.

Βασικά στοιχεία της Στρατηγικής που υποστήριξαν τα παραπάνω έργα και που είναι εναρμονισμένα με τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές πολιτικές είναι τα εξής:

 • Τα κόστη επεξεργασίας άρθρων (Article Processing Charges) είναι επιλέξιμα κόστη σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους
 • Προβλέπεται υποστήριξη για τους ερευνητές ως προς παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη χρήση των υπηρεσιών του OpenAIRE
 • Ανακοινώνεται ένα εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση του Πιλότου για τα Ερευνητικά Δεδομένα του H

Επιπλέον αξιόλογα σημεία στην Εθνική Στρατηγική είναι τα εξής:

 • Τα περιοδικά τα οποία εκδίδονται από εκδότες στη Σλοβενία και τα οποία περιλαμβάνουν άρθρα τα οποία έχουν περάσει από ομότιμη αξιολόγηση, και τα οποία δέχονται χρηματοδότηση για τις δράσεις τους από το 2015 και μετά, πρέπει να διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση
 • Οι εκδότες των επιστημονικών μονογραφιών που εδράζουν στη Σλοβενία, και οι οποίοι δέχονται εθνική χρηματοδότηση από το 2015 και εξής, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διαθέτουν τις μονογραφίες μέσα από επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία διευκολύνουν την ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των μονογραφιών κατά την δημοσίευσή τους, με μία ανοικτή άδεια χρήσης CC-BY.

Το έργο OpenAIRE θα συνεργαστεί περαιτέρω με το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Άθλησης στην ανάπτυξη της εξής δωρεάν υπηρεσιών: τον εντοπισμό των εκδόσεων και των συνόλων ερευνητικών δεδομένων που φιλοξενούνται σε σλοβένικα αποθετήρια που περιλαμβάνονται στο OpenAIRE και την εξαγωγή στοιχείων και στατιστικών γύρω από αυτά. Θα αναπτυχθεί επίσης μία επιμέρους σελίδα με συνολικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα στοιχεία χρηματοδότησης, όπως και τη χρονολογία, την πηγή, το ίδρυμα, κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι πολύ σημαντικές στην περαιτέρω υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής διατίθεται στα αγγλικά και τα σλοβένικα από την σελίδα του Υπουργείου.

September 22, 2015

Εβδομάδα Μαραθώνιου Λημματογράφησης στη Βικιπαίδεια για την Ανοικτή Πρόσβαση

Written by:

wikipediaΣτο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εορτασμών για την Εβδομάδα της Ανοικτής Πρόσβασης, που φέτος διενεργείται μεταξύ 19 και 25 Οκτωβρίου και έχει ως θέμα «Ανοικτότητα και Συνεργασία» (Open for Collaboration), η SPARC και η Βιβλιοθήκη της Wikipedia συνδιοργανώνουν μαραθώνιο συγγραφής λημμάτων (Edit-a-thon) στη Βικιπαίδεια με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση.

Η SPARC είναι μία διεθνής ένωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών που προωθούν τη δημιουργία ενός συστήματος ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας. Η Βικιπαίδεια από την άλλη, προσφέρει την πρώτη πηγή από την οποία πολλοί ενημερώνονται, ανάμεσα στα άλλα, και για την Ανοικτή Πρόσβαση. Γι’ αυτό το λόγο, η κοινότητα της Ανοικτής Πρόσβασης οφείλει να διασφαλίσει ότι η Βικιπαίδεια προσφέρει διεξοδική κάλυψη αναφορικά με την Ανοικτή Πρόσβαση και σε όσες κατά το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.

Πιο συγκεκριμένα, ο μαραθώνιος έχει τους εξής τρεις στόχους: να βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες σελίδες που αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση, να δημιουργηθεί νέο περιεχόμενο όπου χρειάζεται, και να μεταφραστεί ήδη υπάρχον περιεχόμενο σε νέες γλώσσες.

Για τη συμμετοχή στο μαραθώνιο δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός στη λημματογράφηση στη Βικιπαίδεια, αρκεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον για την Ανοικτή Πρόσβαση και την επιθυμία να μοιραστεί τη γνώση του. Εκπαίδευση αναφορικά με τις τεχνικές της λημματογράφησης θα προσφερθεί στο πλαίσιο του μαραθωνίου.

Στον ιστοχώρο της Wikimedia έχει στηθεί σχετική ιστοσελίδα: https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/OA_week στην οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε τις λεπτομέρειες του μαραθωνίου και να δηλώσετε συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, θα βρείτε:

 • Λεπτομέρειες για τη δημιουργία, τον εμπλουτισμό και τη μετάφραση λημμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση
 • Λίστες λημμάτων που χρήζουν βελτίωσης
 • Προτεινόμενα νέα λήμματα
 • Αναφορές σε διαδικτυακά μαθήματα εκπαίδευσης στην λημματογράφηση στη Βικιπαίδεια για αρχάριους

Ο αρχικός στόχος είναι να γίνουν 1.000 βελτιώσεις σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την Ανοικτή Πρόσβαση από το κοινό.

Θα πραγματοποιηθούν 2 εισαγωγικά webcasts που θα καλύψουν τις αρχές της λημματογράφησης στη Βικιπαίδεια. Το πρώτο θα γίνει στις 30 του Σεπτέμβρη στις 20:00-21:00μμ και απευθύνεται συγκεκριμένα σε βιβλιοθηκονόμους: https://join.onstreammedia.com/go/sparc/0930wikitraining.

Για να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τον μαραθώνιο, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας εδώ: https://docs.google.com/forms/d/1WQ4h5bMtSJyNBFY7Y9eX3KMWifyYDbAJNn0vScb–xg/viewform?edit_requested=true

Πληροφορίες από:

http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/oa-week-editathon?utm_content=buffer07c41&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer%20%E2%80%A6

 

September 11, 2015

Ένας νέος ιστοχώρος από το RECODE παρουσιάζει τις συστάσεις πολιτικής για τα ερευνητικά δεδομένα

Written by:

RECODE_125Σε ένα νέο, καλαίσθητο ιστοχώρο και με εύληπτο τρόπο, το ευρωπαϊκό έργο Recode παρουσιάζει τις συστάσεις πολιτικής προς τις εμπλεκόμενες με την ερευνητική διαδικασία κοινότητες – τους χρηματοδότες έρευνας, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τους διαχειριστές δεδομένων και τους εκδότες.

Τα οφέλη που απορρέουν από την ανοικτή διάθεση των επιστημονικών και των ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα γίνονται ολοένα και πιο ορατά και το αίτημα για ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα κερδίζει γρήγορα έδαφος τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζεται από εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ενώ έχει ενταχθεί ως απαίτηση στο χρηματοδοτικό έργο Ορίζοντας 2020.

Εντούτοις, η υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα ενέχει σημαντικά τεχνικά, νομικά και οργανωτικά ζητήματα, και ως εκ τούτου, απέχει πολύ ακόμη από το να τύχει ευρείας αποδοχής και εφαρμογής από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το Ευρωπαϊκό έργο Recode, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό αξιοποιώντας δίκτυα εμπειρογνωμόνων, κοινότητες ερευνητών και σχεδιαστές πολιτικής εμπλεκόμενους στην πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και το συντονισμό των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης που άπτονται των ερευνητικών δεδομένων.

Στον ιστοχώρο περιλαμβάνονται αναλυτικά για κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα οι συστάσεις πολιτικής, υποστηρικτική πληροφορία για την ανάπτυξη πολιτικών, παραδείγματα τέτοιων πολιτικών, πηγές καθώς και λίστα με τα βασικά σημεία αναφοράς που πρέπει να περιλαμβάνονται στην πολιτική που αναπτύσσει ο κάθε φορέας.

Επιπλέον, το έργο παρουσιάζει τις 10 βασικές συστάσεις πολιτικής οι οποίες είναι κεντρικές και πρέπει να διατρέχουν όλες τις πολιτικές της ανοικτής πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα. Αυτές είναι συνοπτικά:

 1. Ανάπτυξη συντονισμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών για την πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα
 2. Διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την παροχή πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα
 3. Ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών που προσφέρουν επιβράβευση στους ερευνητές για την ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα
 4. Εντοπισμός κύριων ενδιαφερόμενων μερών και σχετικών δικτύων και ανάπτυξη συνεργασίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα
 5. Σχεδιασμός με βάση τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιμέλεια και συντήρηση των δεδομένων ανοικτής πρόσβασης
 6. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συνεργατικών τεχνικών λύσεων και λύσεων υποδομής
 7. Ανάπτυξη τεχνικών και επιστημονικών προτύπων ποιότητας για τα ερευνητικά δεδομένα
 8. Απαίτηση για χρήση εναρμονισμένων πλαισίων ανοικτής αδειοδότησης
 9. Συστηματική αντιμετώπιση των νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα
 10. Υποστήριξη της μετάβασης στα δεδομένα ανοικτής πρόσβασης μέσα από την εκπαίδευση

O ιστοχώρος “Open Access to Research Data”

 

September 7, 2015

PASTEUR4OA- Συγκριτική παρουσίαση των περιφερειακών προκλήσεων στην υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης

Written by:

Pasteur4OAΈνα νέο πληροφοριακό φυλλάδιο από το PASTEUR4OA παρουσιάζει με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο τα ζητήματα που εντοπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο γύρω από την υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης και προτείνει συστάσεις για την επίλυση των ζητημάτων αυτών.

Το ευρωπαϊκό έργο PASTEUR4OA στο οποίο συντονιστής είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έχει ως στόχο τη δημιουργία και την υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης από τους επιμέρους εμπλεκόμενους φορείς, όπως φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας, ευθυγραμμισμένων με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 για την Πρόσβαση και τη Διατήρηση της Επιστημονικής Πληροφόρησης και την υποχρεωτική κατάθεση με ανοικτή πρόσβαση των ερευνητικών δημοσιεύσεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα2020.

Το έργο ακόμη, συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης των διαμορφωτών πολιτικής για τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της Ανοικτής Πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, διευκολύνει το συντονισμό ανάμεσα στα Κράτη- Μέλη και τα συνεργαζόμενα κράτη εγκαθιδρύοντας ένα ισχυρό δίκτυο έμπειρων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη (που το έργο αποκαλεί Δίκτυο Γνώσης) και αναπτύσσοντας ένα συντονισμένο και συνεργατικό πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζουν τη διαδικασία παραγωγής πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

Σε μία μεγάλη πανευρωπαϊκή συνάντηση που διοργάνωσε το έργο το Δεκέμβριο του 2014, εμπειρογνώμονες από 33 χώρες εργάστηκαν σε ομάδες χωρισμένες ανά γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης, πάνω στις προκλήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, τις καλές πρακτικές και τα κίνητρα για την ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης.

Στα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στο φυλλάδιο γίνεται αναφορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη όπου η ανοικτή πρόσβαση έχει χαμηλή ακόμη προτεραιότητα ανάμεσα στους φορείς διεξαγωγής και υλοποίησης της έρευνας- τα οφέλη δεν είναι γνωστά, δεν υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία στη διαχείριση των νομικών ζητημάτων και τα υπάρχοντα αποθετήρια δεν διασφαλίζουν επαρκώς την ανοικτή πρόσβαση. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις το PASTEUR4OA συστήνει την επέκταση των πολιτικών και των εργαλείων του Ορίζοντα2020 σε όλες τις δημοσιεύσεις που είναι αποτέλεσμα δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας, την ενημέρωση των διαμορφωτών πάνω σε νομικά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δανειοδότησης και την ενίσχυση του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την περαιτέρω ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης.

Και στη βορειοδυτική Ευρώπη η ΑΠ φαίνεται να έχει χαμηλή προτεραιότητα ανάμεσα στους ερευνητικούς φορείς και τους χρηματοδότες έρευνας, με το βασικό ζήτημα να εντοπίζεται εδώ στο γεγονός ότι το παρόν σύστημα της ερευνητικής διαδικασίας παρεμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στην ερευνητική πληροφορία, καθυστερώντας την έρευνα και την καινοτομία. Το PASTEUR4OA υποστηρίζει ότι οι χρηματοδότες έρευνας, οι ερευνητικοί φορείς και η βιομηχανία πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία μετάβασης στην ανοικτή πρόσβαση και συστήνει να αναδειχθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης για την έρευνα- εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καλύτερη έρευνα και αύξηση της καινοτομίας. Άλλα εργαλεία που συστήνονται για την περαιτέρω υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης στις βορειοδυτικές χώρες αφορούν στην ανάδειξη των μετρικών στοιχείων και δεικτών που αποδεικνύουν τα θετικά οφέλη της ανοικτής πρόσβασης και των νέων οικονομικών μοντέλων που βασίζονται στην αξιοποίηση της ανοικτής πρόσβασης.

Συμβουλευτείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο Περιφερειακές Προκλήσεις για την Υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης και Προτεινόμενες Συστάσεις

August 31, 2015

Περιφερειακά σεμινάρια από το PASTEUR4OA για χρηματοδότες έρευνας και ερευνητικούς φορείς

Written by:

Pasteur4OAΑπό τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016, το έργο PASTEUR4OA διοργανώνει μία σειρά από περιφερειακά σεμινάρια για χρηματοδότες έρευνας και ερευνητικούς φορείς στην Ισπανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Τουρκία και τις σκανδιναβικές χώρες. Tο έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ορίζοντα 2020 και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να συζητήσουν τρόπους για τη βελτίωση ή την ανάπτυξη νέων πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης, με στόχο την περαιτέρω εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-κέλη του Ιουλίου 2012 και των απαιτήσεων αναφορικά με την Ανοικτή Πρόσβαση του Ορίζοντα 2020 (χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία).

Οι θεματικές των επιμέρους σεμιναρίων θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχoυσών ομάδων-στόχων (χρηματοδότες, πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα) και το επίπεδο ανάπτυξης πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης ανά περιοχή. Τα σεμινάρια θα αξιοποιήσουν το πλούσιο ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί από το έργο και το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης. Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν ακόμη ανταλλαγή καλών πρακτικών, παραδείγματα και εργαλεία για τον σχεδιασμό πολιτικών και πληροφορία βασισμένη σε δεδομένα ανά χώρα και ανά περιοχή.

Όλο το υλικό μαζί με τα αποτελέσματα των σεμιναρίων θα είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο του PASTEUR4OA.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τα εξής περιφερειακά σεμινάρια:

 • 28 Σεπτεμβρίου 2015, Μαδρίτη, Ισπανία: Απευθύνεται σε χρηματοδότες έρευνας από τη νοτιοδυτική Ευρώπη (Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία). Υπεύθυνη διοργάνωσης: Clara Parente Boavida (claraboavida@sdum.uminho.pt)
 • 29 και 30 Οκτωβρίου 2015, Βουδαπέστη, Ουγγαρία: Απευθύνεται σε χρηματοδότες έρευνας και ερευνητικούς φορείς από την ανατολική Ευρώπη (Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία). Περισσότερες πληροφορίες: http://openaccess.mtak.hu/meeting
 • 3 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα, Ελλάδα: Απευθύνεται σε ερευνητικούς φορείς από την νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Σερβία και Τουρκία). Υπεύθυνη διοργάνωσης: Βικτωρία Τσουκαλά (tsoukala@ekt.gr)
 • 9 και 10 Φεβρουαρίου 2016, Βρυξέλλες, Βέλγιο: Απευθύνεται στη βορειοδυτική Ευρώπη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Αγγλία) και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Science Europe και την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Υπεύθυνος διοργάνωσης: Alma Swan (almaswan3@gmail.com)
 • 22 Φεβρουαρίου 2016, Τορίνο, Ιταλία. Περιφερειακό σεμινάριο για ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια από την νοτιοδυτική Ευρώπη (Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία). Υπεύθυνη διοργάνωσης: Clara Parente Boavida (claraboavida@sdum.uminho.pt)
 • Μάρτιος/ Απρίλιος 2016: Περιφερειακά σεμινάρια για χρηματοδότες έρευνας από τις σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Σουηδία και Νορβηγία) σε συνεργασία με το Συνέδριο των Πρυτάνεων των πανεπιστημίων. Υπεύθυνη διοργάνωσης: Nina Karlstrøm (karlstrom@cristin.no)
 • 1η Απριλίου 2016, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία: Περιφερειακό σεμινάριο για χρηματοδότες έρευνας από την νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Σερβία, Τουρκία). Υπεύθυνη διοργάνωσης: Βικτωρία Τσουκαλά (tsoukala@ekt.gr).

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.pasteur4oa.eu/

July 27, 2015

Τα oλλανδικά πανεπιστήμια μποϋκοτάρουν τον Elsevier διεκδικώντας πολιτικές ανοικτής πρόσβασης

Written by:

elsevier Στις 2 Ιουλίου η Ένωση των Ολλανδικών Πανεπιστημίων (VSNU) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μποϋκοτάρει τον Elsevier, το μεγαλύτερο επιστημονικό εκδότη παγκοσμίως. Από τον περασμένο Οκτώβρη είχε συσταθεί ειδική επιτροπή με επικεφαλής τους Koen Becking και Gerard Meijer από το Πανεπιστήμιο του Tilburg, με στόχο να διαπραγματευθεί με επιστημονικούς εκδότες την υλοποίηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στο πλαίσιο του «Χρυσού Δρόμου» της ανοικτής πρόσβασης. Οι διαπραγματεύσεις είχαν θετική έκβαση με τους περισσότερους εκδότες- όχι όμως και με τον Elsevier.

Η Ένωση των Ολλανδικών Πανεπιστημίων ζήτησε αρχικά από τους επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέσεις υπευθύνου έκδοσης στα περιοδικά του Elsevier, να εγκαταλείψουν τις θέσεις αυτές. Το επόμενο βήμα που σχεδιάζεται είναι να ζητηθεί από τους αξιολογητές να μην προσφέρουν υπηρεσίες στον Elsevier και στη συνέχεια, να ζητηθεί από τους επιστήμονες να σταματήσουν να δημοσιεύουν σε περιοδικά του Elsevier, ως μέτρα άσκησης πίεσης προς τον εκδότη.

Οι διαπραγματεύσεις με τους εκδότες για τις συνδρομές στα επιστημονικά περιοδικά γίνονται συνήθως μεμονωμένα από κάθε πανεπιστημίο και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των βιβλιοθηκών, οι οποίοι έχουν γνώση της περιπλοκότητας τέτοιων συμβάσεων με εκδότες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, οι διαπραγματεύσεις έγιναν από τους αντιπρυτάνεις των πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εγείρουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και από τις ερευνητικές κοινότητες των πανεπιστημίων που εκπροσωπούν.

Ο Elsevier είναι ο μεγαλύτερος ακαδημαϊκός εκδότης στον κόσμο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, τα έσοδά του ανήλθαν το 2014 σε 2.048εκ. λίρες, με τα κέρδη να υπολογίζονται στα 762 εκ. λίρες. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο κέρδους του εκδότη κυμαίνεται στο 37%. Για ένα άρθρο, δηλαδή, που έχει κόστος δημοσίευσης (article processing charge) της τάξης των 3.000 δολαρίων τα οποία επιφορτίζεται ο φορολογούμενος, τα 1.170 πηγαίνουν κατευθείαν στους μετόχους του Elsevier.

Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει πάρει σαφή θέση υπέρ του «Χρυσού Δρόμου» για την Ανοικτή Πρόσβαση με στόχο να καταστήσει διαθέσιμες όλες τις δημοσιεύσεις που παράγονται από Ολλανδούς επιστήμονες με Ανοικτή Πρόσβαση έως το 2024. Στο πλαίσιο του «Χρυσού Δρόμου» το πανεπιστήμιο καλύπτει τα έξοδα της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στα επιστημονικά περιοδικά, υποχρεώνοντας τον εκδότη να τα διαθέτει στη συνέχεια με ανοικτή πρόσβαση προς οποιονδήποτε, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα, καθότι το περισσότερο επιστημονικό περιεχόμενο διατίθεται σε συνδρομητικές βάσεις δεδομένων, για την πρόσβαση στις οποίες τα πανεπιστήμια πληρώνουν υψηλά ετήσια τέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δράσεις μποϋκοτάζ στον εκδότη είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Το 2012, ο διάσημος μαθηματικός από το Cambridge, Tim Gowers, ξεκίνησε τη δράση «Το κόστος της γνώσης» η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 15.000 υπογραφές ερευνητών, οι οποίοι συμφωνούν να μην γράφουν, να μην αξιολογούν και να μην επιμελούνται δημοσιεύσεις στα περιοδικά του Elsevier. Με αυτό τον τρόπο, οι ερευνητές, όπως και τα πανεπιστήμια διαμαρτύρονται για τα πολύ υψηλά κόστη των συνδρομών σε επιστημονικές βάσεις και μεμονωμένα περιοδικά.

Σε άρθρο του στο blog του London School of Economics ο Cameron Neylon υπολογίζει το κόστος της μετάβασης σε ένα μοντέλο ανοικτής πρόσβασης συγκρίνοντας το τι ισχύει στην Ολλανδία και την Αγγλία, και υποστηρίζει ότι η διακοπή των συνδρομών μπορεί να δημιουργήσει πρόσκαιρα προβλήματα στην πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση, σε βάθος χρόνου, όμως, η εξοικονόμηση χρημάτων θα μπορούσε να εξασφαλίσει πλήρη ανοικτή πρόσβαση στο σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Πηγές:

https://universonline.nl/2015/07/02/dutch-universities-start-their-elsevier-boycott-plan

https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=192

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/11/26/let-it-go-cancelling-subscriptions-funding-transitions/

 

July 6, 2015

Previous page


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)